HOME Publications Review of PhD & MA CV Photos

Publications - free for download

All publications in a single zip file (1,6 GB)

Language_Teaching_Policy_1998.pdf

Oppimisstrategiat_1984.pdf

Portföljmetodik_1994.pdf

The IEA Study of Written Composition I: The International Writing Tasks and Scoring Scales

Kriteerimittaaminen

Taitotasoajattelun soveltaminen_26022013

CEFR-collection.ppt


2016

synpunkter-pa-svenskundervisning_-pp-presentationer_2016

cefr_-bilkent_ankara_2016_160616

ST_CEFR_ Brussels_Oct 9_final

ST_Kriteeriviitteinen arviointi

Mediaatio_2016

tiekartta-tahan-paivaan_20102015

Tiekartta tähän päivään

tuokko-takala_tiekartta-tahan-paivaan_forum-criteriorum

takala_ruotsin-opetus-suomenkielisissa-kouluissa_luonnos29112015

takala_-svenska-i-den-finska-skolan_2016


2015

kansalliset-arvioinnit_taitotasojen-jakaumat_kooste_2014

Takala_Lingua francas_16082015

ST_CEFR_ Brussels_Oct 9_final

Ops-pohdiskelua

Nunnally_osiot_IRT_reliaabelius

Kuvaileva_tilastotiede2014

Tuokko_Kielitaidon arviointi peruskoulussa_ mitä tulokset kertovat_2015


Glossaries – sanalistoja – ordlistor

Monikielinen sanakirja: englanti_ranska_saksa_suomi_ruotsi
Flerspråkig ordbok: engelska – franska – tyska – finska – svenska
Multilingual dictionary: English – French – German – Finnish – Swedish

Sanakirja_ordbok_dictionary_dictionnaire_Wörterbuch

Monikielinen sanakirja_ Multilingual dictionary_ Lue minut ensin_Read me first


JULKAISUT AIHEPIIREITTÄIN – TEMATISKT ORGANISERADE PUBLIKATIONER -THEMATICALLY GROUPED PUBLICATIONS

Kirjoittaminen – skrivning – writing
Oppimateriaalia, sanastoja ym – Löromaterial, ordlistor mm. – Learning materials, glossaries etc

Ruotsin sanasto – suuri määrä tuttua


Esitelmät-Föredrag, presentationer_Presentations (PowerPoint, unpublished presentations etc)

Checklists_CERCLES presentation_08092012

Motivaatio kieltenopetuksessa ja opiskelussa – mitä siitä oikeastaan tiedetään_2014_lyhennetty

A_IUPUI_final

CERCLES presentation_08092012

Taitotasoajattelun soveltaminen_2013

Gränna_LT_objectives_1971

Swedish_decline_AERA_1987

Language_planning_Finland_1986

TestingWriting_Draft_Lado_Caroll_symposium

Writing_largescale_assessment_1986


Vieraalla kielellä opettaminen/kielikypy – Språkbad – CLIL/Immersion

Bilingual_education_1996

CLIL_1996

EMILE_CLIL_2003

ContentBased_LangTeaching_1994

ContentBased_LT_2000

Learning and Assessment in CLIL

Vieraskielinen_opetus_1998

Action_Research_1994


Kielikoulutus, kielipolitiikka, kannanottoja – Språkutbildning, språkpolitik, ställningstaganden – Language education, languages policies, debate

Kielikoulutuksen yleiset kehittämisperiaatteet

Takala_Kielikasvatus kehittyy tasaisesti_2014

Peruskoulun vieraiden kielten opetuksen kehittämishankkeen taustaa_Kielitivoli 2011 _Takala

Takala_Miten suomea ja ruotsia osataan äidinkielenä ja toisena kansalliskielenä peruskoulussa ja lukiossa_Kansalliskielistrategiaprojektille laadittu katsaus_2012

Kansalliskielistrategia_kielten osaaamistaso_2012

Svenskan i den finska skolan

Takala_ Svenska i den finska skolan_2016

Svenskan i Finland 03102013_Göteborg

Kielikoulutuksen ja kieltenoperuksen perusteita ja niiden arviointia tutkimuksen valossa_2008

Kielisuunnittelun_kysymyksiä_129

Takala_Ruotsin opetus suomenkielisissä kouluissa_luonnos29112015

Kielikoulutuksen_vaikuttavuus_2000

Kielikoulutus_ja_sen_vaikutukset_2000

Syllabuses_2006

Kannanotto_tuntijakojohtoryhmän_ehdotukseen

Kieliohjelmakomitean_oikea_sisältö_1980

Kielikoulutuspoliikan_läpivalaisu_ Säätytalo_2009

Svenskan_i_Finland_2011

Creating_Crisis_in LanguagePolicy_2010

Fast grund_för_språkprogrammet_2009

Kielikoulutuksen uusi nousukausiko_2011

Crisis_Plurilingualism_2008

Kriittinen_kannanotto_1985

Language_policy_planning_2000

Kielenopetuksen_puolustus_1983

Oppia_menneestä_1990

Kielipolitiikka_Opettaja_1994


Kielididaktiikka, kielen oppiminen ja opettaminen – Språkdidaktik, språkundervisning och -inlärning – Language teaching and language learning

Communicative_LT_1984

Kielididaktiikan_kysymyksia_1979

Kielididaktiikka_1981

Kielididaktiikka_1987

Kielenopetuksen_puolustus_1983

Kielenopetuksen tavoitekuvaus_1974

Kielenoppiminen_uutta_tietoa_1982

Kielikurssien_suunnittelu_1982

Kieloppiminen_1982

Kieltenopetus_peruskoulu_1969

Kieltenopetus_peruskoulussa_1985

Kieltenopetus_valinkauhassa_1993

Language_didactics_1983

Lang_teaching_objectives_1974

Oppimisen_haasteet_1988

Tekstien_avaaminen_luokassa_1998

Theory of LT_1982

Uudistuva_kielenopetus_1980

Vierkielt_opett_opp_94_1968


Kielten eurooppalainen viitekehys – Gemensam europeisk referensram – Common European Frame of Reference (CEFR)

Figueras_Kaftandjieva_Takala_Relating a reading test to the CEFR-levels_2013

The CEFR in use – Some observations of three Nordic Countries_2013

CEFR in Finland – uses and adaptations_Tokyo_2010


Using the CEFR – Case of Finland_Soeul_2007

Putting_CEFR_to_Good_Use-2010

CEFR_Finland_AILA_2008

CEFR before and after, 2007

CEFR_Linguistic_features__2009

CEF_CaseStudies

CEF_experiences_Finland_2004

CEF-Construct_article_2006

CEFR_National_Testing_2010

CEFR-Finland_Soul_2007

Viitekehys_2003

Desciptors_CEFR_Finnish_2007

Kaftandjieva_Takala_Scales_2003

Taitotasolta_toiselle_1997

Scale_Validation_Study_2000

Hasselgreen_Adapting CEFR_ Young learners_2013


Kulttuurit ja viestintä – Kultur och kommunikation – Cross/Intercultural Communication

Cross_culturaL_conflict_LTTC_06.08.09

Kulttuuri_viestintä_1992

Interlanguage-Communication_1991


Evaluaatio, arviointi – Evaluering, utvärdering – Evaluation, assessment

Ylioppilastutkinnon kielikokeet_lukion ops taitotasot_2013

Englannin_osaamistaso_2004

Äidinkieli_arviointi_Lappeenranta_1994

Lang_Testing_Assessment_Lessons_learned_2010

Impact_FL_education

Arvioinnin_kehittäminen_2001

Arviointitiedon_hyväksikäyttö_1983

Arvioinnin_uusia_tuulia_1995

Arviointi_ongelma_mahdollisuus_1994

Arviointikulttuuri_1995x

Esseen_arviointi_1987

Kertomuksen_arviointi_1987

Kielitaidon_taso_1971

Test_types_merits

Testauskooste_2002


Kielitaidon testaaminen, kokeet – Språktestning, språktest – Language testing/assessment, language tests

Takala_Erickson_Figueras_International Assessments_2013

Criterion_referenced_measurement_1984

Criterion_referenced_testing_1985

Kriteeri_mittaaminen_146_1980

Kriteerimittaaminen_146

Lanscape of Language Testing and Assessment_Europe_2012

Test_Fairness_2000

Writing_as_construct_1987

IEA_Writing_2011

Writing_theory_1982

Pupil perception of writing instruction in schools_1992

Kielitaid_arviointi_1971

Kielitaidmittaam_Popsopas3b_1973

Kielitaidon_arviointi_1997

Kielitaidon_arviointi_1999

Kielitaidon_arviointi_2001

Kielitaidon_arviointi_2001a

Kielitaidon_arviointi_2001a

Kielitaidon_mittaaminen_1982

Kielitaidon_testaaminen_2001

Aikuisten_kielitutk_1993

Aikuisten_kielitutkinnot_1992

Aikuisten_kielitutkinto_1993


Sanasto . Vokabulär – Vocabulary

Sanasto_AEngl_Bruotsi_1989

Sanasto_teksti_1984

Sanasto_vihjeitä_opettamiseen_1989

Sanaston_opetus_peruskoulussa_1989

Sanaston_oppim_peruskoulussa_1984

Sanaston_oppiminen1989

Vocabulary_PhD_Chs1-4

Vocabulary_PhD_Chs5-6

Vocabulary_PhD_Chs7-9

Vocabulary_PhD_Ch10_Refer

Vocabulary_Soviet_Research_1986

Word_meaning_144

Word_Russian_Psycholing_244_1984


Materiaaleja – material – some materials

Ruotsalais-suomalainen sukulaissanalista

SIVA_Motivointi_aktivointi

SIVA_Oppimisvaikeudet_1974

SIVA_ops_1974

SIVA_Eriyttäminen_1972

SIVA_Opetussisällöt_1972

SIVA_Ryhmätyö_1973

SIVA_Suunnittelu_1972

SIVA_Työtavat_1972

SIVA_Työtavat2_1972

SIVA_Yleinen_suunnittelu_1972

SIVA_arviointi

SIVA_arviointi_1973

SIVA_vk_arviointi

SIVA_koulutyön_arviointi

SIVA_Opetus_hitaasti_edistyvät_oppilaat


Tiedotustoiminta, tiedottaminen – Informationsverksamhet – Educational information

Kansainväliset_järjestöt_1974

Matkakertomus_UNESCO-IBE_1977

Matkakertomus_British_Council_1975

Matkakertomus_CoE_Dir-Ed-Res_1988

Matkakertomus_OECD-INES_1991


Katsauksia, synteesejä, esittelyjä ym. – Översikter, recensioner mm. – Reviews, syntheses, selected classical references

Carroll_PsychometricTests_1976

Carroll_LangCognition_1973

Carroll_1954

Carroll_Notes on the measurement of achievement in foreign languages_1954

Carroll_TestTheory_1993

Literacy_in_Europe_1990

LT Policy-trends_198x

ST_Kieltenopetuksen_tavoitekuvaus_1972-

Swedish_decline_AERA_1987

Language_planning_Finland_1986

TestingWriting_Draft_Lado_Caroll_symposium

Kirjoittaminen_Lappeenranta_1987

Gränna_LT_objectives_1971

Gränna_mastery_learning_1971

Arviointi_äk_Lappeenranta_1994

Grammar_Liege_1995

OPS_esitelmä_1990

Ladon_postulaatit

Opsien_kehitys_1990

Kieltenopetuksen tavoiteasettelu_2012

Perustavoite-ehdotus_mitä_uutta_1977

ST_Kielen funktiot_1978

Writing_largescale_assessment_1986

AMKKIA-EVOLL-esitys

Classroom_practices_1970

Laadun_valvonta_Joensuu_2000

Test_types_merits

Bruner_2002

Bruner_1987

Haastattelu_1994

Popper_1978

Review_DulayBurtKrashen_Language_Two

Review_of_Lieberman_1992

Review_of_Perera_1986

TESOL_1981

Törnebohm_tutkiva_järjestelmä_1985

Dewey_on_language

Dewey_quotes

Dewey_Reflection

Experience and Education


Erillisia muistioita, suunnitteluluonnoksia jne – Utkast, PM osv,

Aivot_sydän..

Ajatuksia_kurssituksesta_1992

Ajatuskokeilua_pohdiskelua_luonnostelua

Arvioinnin kehittämineN-1992

Arvioinnin käsite

Arvioinnin tauta ja tavoite, 20.5.2004

Arviointi arviointi_oulu_kalvo

Arviointi_peruskpulussa_Lukiossa_1977

Arviointi_skeemat_luonnos arviointimuodot_kooste_JAIKO

Iskulauseita_kielet_1982

Items_sense_nonsense_1979

Itsearviointi_itseohjautuvuus_2000

Kiel_vaad_osaam_tutk

Kielen viestintätehtävien hallintaa mittaavat tehtävät

KIELENKÄYTTÖTARKOITUKSET ELI FUNKTIOT

Kielenkäyttötilanne_taul

Kielenopetuksen_kehittäminen

_Suullinen_koe

KIELIKOulutus

Kielikoulutus_prioriteetteja

Koenäkemys

Koetyyppien_luokitus

Kokeenlaatu_moniste_21112003

Minne tästä-kielikoulutuspolitiikka

Mittaamisen_perusteista

Muistiinpanoja kirjoittamisesta

Muistiinpanoja

Muistioita kielitaidosta

Opp_tul_vaiktekijät_ym

Oppimistilaisuudet_vieraskielinen_opetus

Pedagogisset_tehtävät

Pohdiskelua_1990

Pohdiskeluja_luonnoksia_

potentiaali_Scheffler

Reliaab_luottamusväli

ReliabSpekitValidym9.9.2002

Ruotsi_kannanotto_1990

Ruotsi_koulussa_1990

Ruotsi_koulussa_1990

Ruotsi_opiskelumotivaatio_kenen

Ruotsin_asema_ei-oma

Ruotsin_opetus_1990

Ruotsin_opetus_haasteet-1990

Ruotsin_opetus_kouluissa

Ruotsin_opiskelu_kannanotto

Sekalaisa_luonnoksia2

Sekalaisia_luonnoksia1

tarvemotivaatio_ref

tarvemotivaatioyms

tarvemotivaatioymsA

Tarvetutkimusmuistio_1984

Testaus_rel_val_ym

Testaustavat_valth_korkeak

Testien laadinnan pohjamuistioita_1970_luvulta

Testimalli_radiolähetys_1967_KSstudio

Yksi_sinulta_puuttuu_kannanottoja


Valikoima asiantuntijoiden kirjoituksia – Några artiklar av sakkunniga

Berggren_Kielenoppimisen_synteesi

Berggren_Oral_testing_1984

Berggren_Studiokokeiden suunnittelu,toimeenpano ja arvostelu_1973

Berggren_Suullinen tuottaminen_1974

Geber_Frihet_Tvång_läroplaner_2002

Geber_Språkprogammets_utveckling_2008

Kohonen_etal_Taitotasoarviointi_liian_ ohutta_2004 Kohonen_Kielitaidon_arviointi

Kohonen_Kielitestauksen_ongelmia_197x

Konttinen_Monitasokokeet_1979

Konttinen_Using teachers’ knowledge of their students in settinhg standards_n.d._early 1980s

Koskela_Tehtävänlaatijan_murheet_2008

Käppi_koulututkimuksen_käynnistyminen

Kärkkäinen_Ruotsiko_ongelma_1993 – Copy

Leino_Isänmaa_äidinkieli_2002

Leino_Ylioppilasaine_kielen_taitojen_mittari_2002

Leino_Yo_aine_KiittäenHyväksytty_SKS_ÄOL_2008 – Copy

Leino_Yo_aine_KiittäenHyväksytty_SKS_ÄOL_2008

Leiwo_Pedagoginen_kielitieto

Leontev_Intensiivisen opetusmenetelmän tieteellisistä perusteista Neuvostoliitossa_1978

Lindblad_Mätning_språkfärdighet_1980s

Maamies_Sensorien_ajatuksia_aineista_2002

Markkanen_Kontrastiivinen kielentutkimus_Kieliohjelmaseminaari_1977

Martin_Miltä_suomen_kieli_näyttää_Kieliposti

Murto_Kieli_puntarissa_SKS_Äol_2008

Mäkeläinen_Miten_ihmiset_alkoivat_puhua_1991

Numminen_kielipolitiikka_2008

Numminen_Taistelu_monipuolisen_kieliohjelman_puolesta_2008

Raimo Konttinen_Kielikokeen mittausominaisuuksien parantamisesta_1978_kiinnostava

Rosenqvist_Uudistuskysymyksiä ainekirjoituksen alalta_1930

Sinko_Yo_kokeen_uudistukset_2008

Widen_Cross_cultural_America_Finland

Widén_Cross_cultural_Communication_between_Filand_and_America_1985

Widén_Koulun_kielenopetus_1991

info@kiesplang.fi